Izmenjen Zakon o autorskom pravu – naknade slikarima, zaštita piscima i autorima

Pored prihvatanja rešenja iz vladine nedavne uredbe o naknadama na uvoz i prodaju nosača zvuka i slike, nove odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima odnose se na uvođenje naknade autorima likovnih dela da budu obavešteni o preprodaji njihovih dela, kao i na zaštitu autorskih prava zabranom kopiranja knjiga i udžbenika, što je do sada bila rasprostranjena praksa u Srbiji.

Usvajanjem zakona postignuto je potpuno usklađivanje propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava u Srbiji sa standardima Svetske trgovinske organizacije o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, kao i direktivama Evropske unije u ovoj oblasti.

Srbija se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala da obezbedi nivo zaštite intelektualne svojine koji je sličan nivou zaštite u Evropskoj uniji.
 
Centar za istraživanje kreativne ekonomije smatra da će ovim zakonom biti bolje uređena oblast zaštite autorskih prava i intelektualne svojine u Srbiji.
 
27.12.2011.

Ostavite odgovor