Zaključci i preporuke sa savetovanja Nova paradigma kulture i uloga civilnog i neprofitnog sektora u kulturi

Regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi, održano je u Drvengradu na Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine. Savetovanje je realizovano u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije, a u okviru projekta Dositheus – profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama i Programa E761. Učesnici savetovanja su došli do brojnih zaključaka, preporuka i uputstava za uspostavljanje i razvoj regionalnog kreativnog tržišta sa refleksijama na ulogu civilnog i neprofitnog sektora u kulturi.

Sa ciljem izgradnje samoodrživih nacionalnih ekonomija kreativnosti, neophodno je donošenje konzistentnih programa razvoja na nivou nacionalnih politika Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Stoga je preporuka za javne vlasti pomenutih država i državnih entiteta otvaranje i intenziviranje međusobnog dijaloga koji bi rezultirao uspostavljanjem regionalnog tržišta kreativnih dobara i usluga. Oblici kulturne i ekonomske saradnje su mogući kroz osnivanje saradničkih platformi sva tri sektora, na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Za regionalno povezivanje državnih organa i vlasti, ali i kreativnih subjekata, nužno je uspostavljanje stabilne informativne mreže za razmenu informacija, znanja i iskustva. Kako bi se pratio ekonomski razvoj i rast nacionalnih ekonomija, potrebno je voditi kulturnu statistiku, sa posebnim osvrtom na mapiranje i merenje učinka civilnog sektora u oblasti kreativnih industrija. Uloga civilnog sektora je da, kroz istraživačke i razvojne projekte, otvori dijalog o svim relevantnim temama vezanim za kulturnu raznolikost i, pre svega, pravo na kulturu. Privrednim društvima, preduzetnicima i neprofitnim organizacijama se savetuje da se interesno udružuju na nivou sektora u kreativnim industrijama, a ne samo teritorijalno.

Preduslov za planiranje i realizaciju pomenutog razvoja je da se u Nacionalnu strategiju za razvoj kulture u Srbiji i regionu ugradi nacionalna orijentacija za razvoj kreativnih industrija i predvidi uloga civilnog i neprofitnog sektora, koji teži profesionalizaciji i kreće se ka jednom kompleksnijem modelu. Ovaj sektor već doprinosi razvoju kulture i kreativnih industrija, ali bi trebalo prepoznati i osnažiti njegov doprinos u zapošljavanju mladih, marginalizovanih grupa i podsticanju socijalnog preduzetništva.

M.M.

Objavljeno 18. oktobra 2012.

Ostavite odgovor