Osnovni pojmovi kreativne ekonomije XXVII: sponzorstvo u kreativnoj ekonomiji

U kreativnom sektoru vrlo je česta saradnja umetnika i kompanija odnosno neprofitnih društava i profitno orijentisanih organizacija. U sponzorskom partnerstvu obe strane dobijaju: kompanija realizuje poslovnu strategiju time što se dovodi u vezu sa umetnošću/neprofitnom ili filantropskom inicijativom i time podiže atraktivnost i vidljivost i poboljšava imidž; umetnici odnosno filantropi dobijaju sredstva za realizaciju umetničkog proizvoda ili društveno korisnog projekta. Sponzorstva sama po sebi čine deo advertajzinga odnosno oglašavanja kao jedne od kreativnih industrija. Sponzorstvo čine sponzor (Sponsor) i sponzorisani (Sponsee), kao i vrednost koju razmenjuju (Sponsorship Fee). Sponzorstvo je veza između sponzora i projekta za koji sponzor daje novac u gotovini ili robnom razmenom, a zauzvrat dobija pristup komercijalnom potencijalu vezanom za projekat koji se sponzoriše. Sponzorstva mogu biti i B2B (Business to Business), npr. u slučaju organizovanja poslovnih događaja (npr konferencija), gde kupci  ili dobavljači jedne kompanije postaju njeni sponzori. 

Sledeći vidovi sponzorstva u kreativnoj ekonomiji su najčešći:

Cause Marketing ili Marketing povezan sa ciljevima: kompanije ovim marketingom ostvaruju svoj strateški cilj ne samo u vezi sa vidljivošću i imidžom, već i sa prihodom. Dakle, prodaja kompanije direktno se povezuje sa aktivizmom neprofitne organizacije i za razliku od filantropskog pristupa, novac koji se utroši na marketing u ove svrhe predstavlja direktan poslovni trošak. Primer je kampanja gde se određeni iznos od kupljenog proizvoda izdvaja za filantropske potrebe – npr. za nabavku inkubatora za prerano rođene bebe. 

Unakrsna promocija ili Cross promotion: zajednički marketinški rad dva ili više ko-sponzora na istom projektu, a da nisu jedan drugom konkurencija. Ovim se ostvaruje da zajedničkim nastupom daju značaj događaju i povećavaju mu vidljivost, a da svaki od sponzora ima svoju ciljnu grupu i ne uzima kupce od drugog sponzora sa kojim nastupa. Primer su događaji (events), gde se istovremeno oglašavaju kao sponzori banka i kompanija iz neke industrijske grane. 

Sponzorstvo kroz robni doprinos – In-Kind Sponsorship: sastoji se u plaćanju sponzorskog honorara robom ili uslugom, umesto novcem. Npr. kompanija koja proizvodi sokove daće svoje piće za osveženje za događaj, umesto da plati sponzorsko oglašavanje na tom događaju. 

Medijski sponzor: medijske kuće odvajaju prostor u štampanom mediju ili minute u elektronskom mediju da reklamiraju neki projekat u zamenu za zvanično istaknuto sponzorstvo na tom projektu. 

Medijska protivvrednost ili Media Equivalence je merenje vrednosti pominjanja sponzora u medijima sabiranjem svih objava i preračunavanjem koliko bi koštala kupovina takvog vremena ili prostora za reklamiranje tog sponzora u tim medijima. 

Filantropija: podrška neprofitnom projektu bez ikakve komercijalne koristi. Primalac pomoći čak ne ističe ni logo donatora, jer isticanje logotipa je davanje vrednosti zauzvrat.

Gostoprimstvo ili Hospitality: sponzor se ističe kao počasni domaćin događaja sa veoma važnim gostima i time plaća za podizanje svoje reputacije kroz značajnih donosioca odluka (zvaničnici vlade, diplomate i sl).

Premije (Premiums) – stvari, sa praktičnom svrhom, koje nose logo sponzora i ističu njegovo učešće u projektu (npr. olovke, torbe, druge upotrebne stvari); stvari koje nemaju praktičnu svrhu, zovu se reklamni materijal ili Signage.

Generalni sponzor ili General Sponsor je sponzor titular dobročinitelj projekta; on daje najveći novac i najviše se ističe, pa se takođe zove primarni sponzor. 

Sponzor u naslovu ili Title Sponsor je onaj sponzor čije se ime uključuje u naziv projekta/programa ili tima koji sponzoriše. Najčešći je u sportu. 

Snabdevač sponzorisanog projekta ili Supplier je kompanija koja zvanično snabdeva neki projekat, program ili tim, time dobija titulu zvaničnog snabdevača, a zauzvrat daje svoju robu po nižim cenama.

Mogućnost ponovnog sponzorstva ili Option to Renew je ugovoreno pravo da se obnovi sponzorstvo za naredni projekat pod određenim uslovima; popularno se zove "pravo na prvo odbijanje". 

Objavljeno 28. aprila 2016.