Osnovni pojmovi kreativne ekonomije XXXI: kreativna ekonomija i javne politike

Kreativne industrije, odnosno kreativna ekonomija predmet je interesovanja vlada i lokalnih samouprava i to kroz aktivnosti istraživanja, afirmisanja, subvencionisanja i donošenja drugih instrumenata i mera javne politike. Konzistentna i celovita javna politika u domenu KI jeste zasnovana na mapiranju, statističkom praćenju i fenomenološkoj i kritičkoj analizi kreativne ekonomije kao pre svega društveno-ekonomske pojave. Kreativne industrije najviše tangiraju sledeće javne politike i teme u okviru njih:

I Nacionalna ekonomska politika i konkurentnost nacionalne ekonomike

 • Makroekonomski rast i kretanja (BDP, BDV, spoljnotrgovinski bilans/platni bilans, kreativna potrošnja, kreativni autput)
 • Zapošljavanje (po osnovu ugovora o radu i po osnovu fleksibilnih formi rada)
 • Zanimanja u kreativnim industrijama
 • Investicije u kreativne industrije
 • Inovacije u proizvodnji i poslovnim procesima
 • Intelektualni kapital
 • Broj patenata i zaštita prava industrijske svojine
 • Zaštita autorskog prava uključujući i sudsku zaštitu
 • Obrazovanje za kreativne delatnosti, uzeto kao podrška razvoju ekonomskih aktivnosti
 • Oznake geografskog porekla

II Politika lokalnog ekonomskog razvoja

 • Lokalni ekonomski razvoj i razvoj mikroregija kroz turizam, sport i industriju zabave
 • Urbana regeneracija / rehabilitacija trgova i javnih prostora
 • Ruralna regeneracija / rehabilitacija tradicionalnih formi kooperacije
 • Razvoj lokalnih i regionalnih kreativnih klastera, saradničkih prostora i formi kokreacije
 • Razvoj BID (Business Improvement Districts) u gradovima
 • Brendiranje gradova i mikroregija
 • Jačanje fiskalnog kapaciteta lokalnih samouprava kroz mere posebnog lokalnog oporezivanja / povraćaja poreskog dohotka
 • Sajamska industrija i tematski parkovi

III Kulturna politika / Obrazovna politika

 • Zaštita i promocija kulturnog nasleđa, uključujući i stare zanate
 • Promocija kulturne raznolikosti manjinskih grupa
 • Kulturna saradnja gradova i regija, regionalna i međunarodna kulturna saradnja i kulturna diplomatija
 • Izvoz kulturnih proizvoda
 • Kulturna participacija
 • Difuzija i diseminacija kulture u lokalnim i mikrozajednicama
 • Razvoj kritičkog/lateralnog mišljenja
 • Razvoj istraživačkih institucija
 • Digitalizacija uprave i digitalno učenje
 • Digitalizacija arhiva znanja i arhiva informacija
 • Zaštita podataka o ličnosti.

Virtuelni institut

Objavljeno 1. aprila 2018.