Pravno-politički okvir kreativne ekonomije

Dajemo pregled najvažnijih propisa i dokumenata javne politike o kreativnom sektoru, kao i programska dokumenta, nalaze i izveštaje ključnih stejkholdera.

Zakonodavni okvir – Republika Srbija: kreativna ekonomija

Zakon o autorskom i srodnim pravima
Zakon o bibliotečko-informativnoj delatnosti
Zakon o izdavanju publikacija
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju
Zakon o kinematografiji
Zakon o kulturi / Law on Culture
Zakon o kulturnim dobrima
Zakon o potvrđivanju konvencije o raznolikosti kulturnih izraza
Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa
Zakon o radodifuziji
Zakon o žigovima
Cultural Property Law
Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza
Pravilnik o registrima filmske građe
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica koja
samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
 
Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
Pravilnik umetnički stari zanati domaća radinost
Strategija razvoja intelektualne svojine
Evropska konvencija o kinematografskoj produkciji

Međunarodni dokumenti – Kreativna ekonomija EU / Evropa

Agenda 21 for Culture / Agenda 21 za kulturu
Council Resolution of 19 December 2002 on interactive media content in Europe
Council of Europe Declaration on cultural diversity
Contribution of Culture to Local and Regional Development
Creative Directions – Nordic framework for supporting the creative industries
 Digital Single Market Strategy for Europe
DCMS – Creative Industries Mapping Documents 2001
EU and Innovation
ECulture: European Perspective Cultural Policy Creative Industries Information Lag
European Convention on Transfrontier Television
European strategy for smart sustainable and inclusive growth
Evropa-2020 Strategija
European agenda for culture
Essen declaration
European Council Conclusions on the contribution of the cultural and creative sectors
European Council Conclusions 2007 
European Commision Future of Creative Industries: Implications for Research Policy
European Council Presidency Conclusions 2000
European Parliament: Draft Report on cultural industries in the context of the Lisabon strategy
European Parliament: Report on Cultural Industries
European Parliament: Resolution on Cultural Industries
Evropska deklaracija o ciljevima u kulturi 1984
Gowers Review on Intellectual-Property
Green Paper: Unlocking the potential of cultural and creative industries
Inclusion, innovation and democracy
Pristup informacijama i sloboda izražavanja
Smernice o kulturnoj praksi u informatičkom društvu
UNESCO Cultural Diversity in the light of globalization:
The Future of the Cultural Industries in Central and Eastern Europe

UNESCO Research in the arts and Cultural Industries -Towards new policy alliance
UNESCO Understanding Creative Industries: Cultural statistics for public policy making
United Nations: Creative Industries and Development
UNESCO Convention on the Protection and Promotion
of the Diversity of Cultural Expressions

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity / 
UNESCO Univerzalna deklaracija o kulturnoj raznolikosti

Dokumenti o Ekonomiji deljenja i saradnje (Kolaborativnoj ekonomiji)

Asessing the size of collaborative economy 2016
Collaborative Economy: Impact and Potential of Collaborative Internet and Additive Manufacturing
Comparative study on sharing economy 2016
EParliament: Collaborative Economy Study 2017
EU program za ekonomiju suradnje EUKomisija 2017
Economic review on Collaborative Economy 2017
EU agenda Collaborative Economy Briefing 2016
Impact of Creative Economy –  Labour market 2016

Regionalni programski dokumenti

SEE 2020 Strategy 

Izveštaji i nalazi

Creative Cities: Gradovi koji pomjeraju granice
Economy of Culture in Europe
Emerging Creative Industries in SEE 
European Cultural Foundation: The creative Sector: An Engine for Diversity Growth and Jobs in Europe
European Parliament: Access to culture in EU, Jul 2017.
European Creative Cities shared learning
European Parliament Study: Financing the arts and culture in the EU
General Subsidy Regulations: Creative Industries Fund in NL
INTERACT: Publication Inspiring Creativity
Skills for culture: European CultureForum 2011

Ekonomija deljenja

Crowdfunding u Srbiji